Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania antywirusowego firmy Symantec
Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania antywirusowego firmy Symantec Drukuj
18-03-2020

Krosno, dnia 18.03.2020 r.

PO VII WB 262.7.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy SYMANTEC.

 

1. Zamawiający:

Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie,
ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie,
tel. (13) 43-71-800, fax (13) 43-71-833,
NIP: 684-20-58-339 REGON: 370300965
adres strony internetowej: www.krosno.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Znak sprawy: PO VII WB 262.7.2020

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.), wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 8/18 z dnia 15 lutego 2018 r. W zakresie szacowania wartości zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz przepisów RODO Zamawiający odwołuje się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 23.03.2020 do godz. 12.00, za pośrednictwem: faksu (na numer 13 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 10 dni od momentu wyboru oferty.

8. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Krzysztof Fundakowski tel. 13 43 71 850

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Krośnie z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, tel. 13 4371833, fax 134371833, e-mail: ,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie jest Pan Krzysztof Wojnar, tel. 13 4371828, e-mail:
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PO VII WB 262.2.2020.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Objaśnienia:
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
.

 

Załączniki:

1.    Formularz cenowy (zawiera wykaz posiadanych licencji).

< Poprzedni   Następny >