Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy ESET
Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy ESET Drukuj
05-11-2019

Krosno, dnia 5.11.2019 r.

PO VII WB 262.23.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy ESET - odnowienie licencji na 1 rok.

1. Zamawiający:

Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie,
ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie,
tel. (13) 43-71-800, fax (13) 43-71-833,
NIP: 684-20-58-339   REGON: 370300965
adres strony internetowej:   www.krosno.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Znak sprawy: PO VII WB 262.23.2019
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.), wprowadzonego Zarządzeniem  Prokuratora  Okręgowego  w  Krośnie  Nr  8/18  z   dnia  15 lutego 2018 r. W zakresie szacowania wartości zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz przepisów RODO Zamawiający odwołuje się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 14.11.2019 do godz. 12:00, za pośrednictwem: faksu (na numer 13 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 10 dni od momentu wyboru oferty.

8. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Krzysztof Fundakowski tel. 13 43 71 850

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Krośnie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Krośnie z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, tel. 13 43 718 33, fax 13 43 71 833, e-mail: .

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie jest Pan Krzysztof Wojnar, e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PO VII WB 262.18.2019 prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 

Załączniki:

1.    Formularz cenowy

< Poprzedni   Następny >