Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych Drukuj
05-12-2018
Krosno, dnia 5 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: PO VI WB 262.27.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

 

pod nazwą:
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla prokuratur okręgu krośnieńskiego”

 

1.    Zamawiający

Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie,
ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie,
tel. 13 43 71 800, fax (13) 43-71-833,
NIP: 684-20-58-339 REGON: 370300965
adres strony internetowej: www.krosno.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Oznaczenie sprawy: PO VII WB 262.27.2018
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

2.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro, w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 8/18 z dnia 15 lutego 2018 r.

3.    Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
Warunki udziału w postępowaniu stanowią załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

4.    Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1). Do formularza oferty należy załączyć szczegółowy formularz cenowy wg załączonego wzoru (załącznik do oferty).

5.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

6.    Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12. 2018 r. do godziny 9.00 za pośrednictwem:
-    faksu na numer 13 43 71 833,
-    poczty elektronicznej na adres: ,
-    lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7.    Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (24 m-ce).

8.    Osoba odpowiedzialna za odbiór i realizację zamówienia:

Grzegorz Leśniak, tel. 13 43 718 42

9.    Inne postanowienia:

a)    umowa zostanie zawarta na piśmie wg standardowego wzoru stosowanego przez Wykonawcę usługi,
b)    termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.

10.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Załączniki:

 

1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym,

Formularz oferty

Formularz cenowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

3. Warunki udziału w postępowaniu,

4. Wzór umowy.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 6 grudnia 2018 r.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 7 grudnia 2018 r.


< Poprzedni   Następny >