Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy ESET
Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy ESET Drukuj
05-11-2018

Krosno, dnia 5.11.2018 r.

PO VII WB 262.23.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy ESET.

1. Zamawiający:

Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie,
ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie,
tel. (13) 43-71-800, fax (13) 43-71-833,
NIP: 684-20-58-339 REGON: 370300965
adres strony internetowej: www.krosno.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Znak sprawy: PO VII WB 262.23.2018 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 8/18 z dnia 15 luty 2018 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 14.11.2018 do godz. 12:00, za pośrednictwem: faksu (na numer 13 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 10 dni od momentu wyboru oferty.

8. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Krzysztof Fundakowski tel. 13 43 71 850

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.    Formularz cenowy

< Poprzedni   Następny >