Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń Prokuratury Okręgowej i jednostek podległych
Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń Prokuratury Okręgowej i jednostek podległych Drukuj
18-10-2016

POVII.G.271.28.2016

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie „Remontu pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sanoku, Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie”

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

2.     Opis przedmiotu zamówienia: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sanoku, Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie.

3.    Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych w załączniku nr 1.

4.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

5.    Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 24.10.2016 do godz. 10.00, za pośrednictwem: faksu (na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej: (email: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6.    Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 23.12.2016 r.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

Załączniki:

1.    Przedmiar robót/kosztorys ślepy

2.    Formularz ofertowy

3.    Umowa

 

< Poprzedni   Następny >