Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Remontu nawierzchni asfaltowej parkingu"
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Remontu nawierzchni asfaltowej parkingu" Drukuj
12-10-2016

POVII.G.271.25.2016

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert

na wykonanie „Remontu nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie”

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

2. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiar robót (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

3. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych w załączniku nr 1.

4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

5. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 do godz. 10.00, za pośrednictwem: faksu (na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej: (email: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 30.11.2016 r.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Załączniki:

1.    Przedmiar robót

2.    Formularz ofertowy

3.    Umowa

 

< Poprzedni   Następny >