Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania antywirusowego firmy Symantec
Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania antywirusowego firmy Symantec Drukuj
24-02-2016

Krosno dnia 24 lutego 2016 r.

PO III G 271.1.16

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert

na dostawę oprogramowania antywirusowego firmy Symantec


1.    Zamawiajacy.

Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie,
ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie,
tel. (13) 43-71-800, fax (13) 43-71-833,
NIP: 684-20-58-339   REGON: 370300965
adres strony internetowej:   www.krosno.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Znak sprawy: PO IIIG 271.1.2016
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.


2.    Tryb zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 34/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.


3.    Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

4.    Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę  należy  sporządzić  na  formularzu  ofertowym  zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

 

5.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

 

6.    Termin składania.

Ofertę  należy złożyć do dnia:  26.02.2016r. do godz. 12:00, za pośrednictwem: faksu (na numer 13 437 18 33),  poczty elektronicznej (e-mail: )  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

7.    Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie realizowane w całości do 10 dni od momentu wyboru oferty.

 

8.    Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia.

Krzysztof Fundakowski tel. 13 437 18 50.
 

      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 Załączniki:

1.    Formularz cenowy (zawiera wykaz posiadanych licencji).

Ostatnia aktualizacja ( 24-02-2016 )
< Poprzedni   Następny >