Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie
Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie Drukuj
25-11-2015

Krosno dnia 25 listopada 2015 r.

PO IIIG 271/31/15

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51.

 

1. Zamawiający:

Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Krośnie,
ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie,
tel. (13) 43-71-800, fax (13) 43-71-833,
NIP: 684-20-58-339 REGON: 370300965
adres strony internetowej: www.krosno.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Znak sprawy: PO IIIG 271/31/15
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.


2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 34/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.


3. Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie, przy ulicy Czajkowskiego 51, zgodnie z przedmiarem robót (zał. Nr 3).

Zalecana jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.


4. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.


5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.


6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 30.11.2015 do godz. 12.00, za pośrednictwem:

faksu (na numer 13 43 71 833),

poczty elektronicznej (e-mail: )

lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.


7. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 23.12.2015 r.


8. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Leśniak Grzegorz tel. 13 43 71 842


9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


 Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 - formularz oferty.

2.    Załącznik nr 2 - wzór umowy.

3.    Załącznik nr 3 - przedmiary robót.

Ostatnia aktualizacja ( 26-11-2015 )
< Poprzedni   Następny >