Strona główna arrow Informacje prasowe arrow Akt oskarżenia p-ko Jackowi S., Andrzejowi B., Mirosławowi S., Rafałowi W. i Janowi K.
Akt oskarżenia p-ko Jackowi S., Andrzejowi B., Mirosławowi S., Rafałowi W. i Janowi K. Drukuj
05-07-2013
Krosno, dnia 5 lipca 2013r.

Akt oskarżenia p-ko Jackowi S., Andrzejowi B., Mirosławowi S., Rafałowi W. i Janowi K.
(Prokuratura Okręgowa w Krośnie V Ds 14/09/S)

     Prokurator Okręgowy w Krośnie skierował akt oskarżenia p-ko 5 osobom – członkom zarządu Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie w latach 2002-2009, głównie o przestępstwa z art. 296 § 3 kk polegające na przekroczeniu ciążących na nich uprawnień bądź niedopełnieniu obowiązków w związku z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Krośnieńskich Hut Szkła, w wyniku czego wyrządzili szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 88 664 559,83 zł,
przy czym:
Jackowi S. przedstawiono 19 zarzutów,
Andrzejowi B. przedstawiono 10 zarzutów,
Mirosławowi S. przedstawiono 11 zarzutów,
Rafałowi W. przedstawiono 6 zarzutów,
Janowi K. przedstawiono 3 zarzuty,
w różnych konfiguracjach osobowych.
     W/w osoby z tytułu pełnionych funkcji były obowiązane do zajmowania się działalnością gospodarczą i sprawami majątkowymi Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie, w szczególności do prowadzenia racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego w celu osiągnięcia optymalnych wyników ekonomicznych oraz zapewnienia należytej ochrony i wykorzystania majątku.
Przekroczyli uprawnienia i nie dopełnili obowiązków w zakresie między innymi:
 • transakcji związanych z opcjami walutowymi, które powinny być zawierane wyłącznie dla ochrony przed ryzykiem kursowym a zawierane były wbrew stanowisku Rady Nadzorczej, umowy z opcjami walutowymi w ilościach i wysokościach nieadekwatnych do obrotów Spółki, przekraczające potrzeby wynikające z obrotu dewizowego w celach inwestycyjnych, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w kwocie 34 746 020,79 zł,
 • nieprawidłowego zarządzania gospodarką magazynową, przez co powstała konieczność dokonania znacznych odpisów aktualizacyjnych zapasów, brak działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych uchybień związanych z inwentaryzacją, w wyniku czego powstała szkoda w łącznej kwocie 27 898 761,08 zł,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Regionalnych Centrów Dystrybucji w Poznaniu, Wrocławiu, Mińsku Mazowieckim, Gdyni i Tarnowie poprzez brak nadzoru nad ich funkcjonowaniem, akceptowanie poziomu strat przy wysokich kwotach rozpoczęcia działalności, nie podjęcie terminowych działań zmierzających do likwidacji lub restrukturyzacji centrów, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 9 690 913,94 zł,
 • nie podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania uchybień powodujących ponoszenie strat finansowych przez O.O.O. Krosno C.A. w Moskwie, dostawy wyrobów KHS „Krosno” S.A. w Krośnie do Moskwy, pomimo nie uiszczenia zapłaty za poprzednie, nie podjęcie działań zmierzających do windykacji należności i likwidacji Spółki O.O.O. Krosno C.A. w Moskwie, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w kwocie 9 617 651,43 zł,
 • braku nadzoru nad podległymi pracownikami i należytej weryfikacji dokumentów związanych z realizacją umowy leasingu nr C/RZ/2002/011/D zawartej 18.03.2002r. z Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. w Łodzi, przez co dla celów podatku dla nieruchomości przyjęto powierzchnię użytkową 19 213,20 m2 zamiast 1 213,20 m2, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 2 161 410,00 zł,
 • braku decyzji w zakresie windykacji należności przeterminowanych w przypadku podmiotów gospodarczych O.O.O. Krosno C.A. i GMG ENTERPRISE LTD 80041, Parnu Savi 26 i tolerowanie nieprawidłowego postępowania windykacyjnego w przypadku firm: K&R GROUP SRO, VAHAP oraz projektu „My soul to keep” dla zarejestrowanej w Hong Kongu firmy MSTK Limited, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w w wysokości 1 094 000,00 zł,
 • realizacji artykułu 5 i innych postanowień umowy przedwstępnej z 26.08.2004r. w sprawie sprzedaży przez Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie firmie „TESCO (Polska)” Sp. z o.o. w Krakowie prawa własności nieruchomości w Krośnie przy ulicy Grodzkiej 39 poprzez nie podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania stosownego oświadczenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Krośnie umożliwiającego zwolnienie z zabezpieczeń hipotecznych, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie jako sprzedawca poniosły szkodę w wysokości 1 049 675,05 zł obejmującą karę umowną w wysokości 1 000 000,00 zł i odsetki w kwocie 49 675,05 zł,
 • realizacji projektu „My soul to keep” dla zarejestrowanej w Hong Kongu firmy MSTK Limited związanego z wykonaniem unikatowego i specyficznego asortymentu w postaci szklanych kul poprzez niedopełnienie formalności związanych z zawarciem pisemnej umowy, zaniechanie gwarancji odbioru towaru, zrezygnowanie z gwarancji przedpłat, zaliczek i innych form zabezpieczenia uregulowania zaległości, podjęcie decyzji o realizacji projektu mimo odmowy zabezpieczenia przez firmę ubezpieczeniową, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w wysokości 600 000,00 zł,
 • zapewnienia właściwego rozliczenia podatku VAT z firmami zagranicznymi i krajowymi poprzez zawyżenie wartości sprzedaży i zysków, akceptowanie przekazywania do księgowości niekompletnej dokumentacji i wystawiania faktur VAT w ostatnim dniu miesiąca, bez potwierdzenia przeprowadzenia transakcji przez kontrahenta i braku dostaw towarów, akceptowanie wystawiania faktur sprzedaży, które nie były w odpowiednim czasie korygowane, co powodowało konieczność wcześniejszej zapłaty należnego podatku VAT niezależnie od zapłaty przez klienta, zaś w przypadku firm zagranicznych, braki w dokumentacji uprawniającej do stosowania preferencyjnej stawki VAT powodowały traktowanie sprzedaży jako krajowej, opodatkowanej wyższą stawką podatku VAT, co wyłączało możliwość weryfikacji niekompletnej dokumentacji i wprowadzenie w odpowiednim czasie niezbędnych korekt podatkowych w celu odzyskania podatku, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 485 459,36 zł,
 • działań gospodarczych związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów dla klientów zagranicznych poprzez wydanie poleceń podległym pracownikom w zakresie sporządzania dokumentów na podstawie których wystawiono 26 fikcyjnych faktur sprzedaży dla klientów zagranicznych, bez niezbędnych dokumentów wywozowych i dostarczenia towarów kontrahentom w celu zawyżenia w trzecim kwartale 2008r. wartości sprzedaży o ponad 1 400 000,00 zł i zawyżenie zysków o ponad 255 000,00 zł, co wyłączyło możliwość skorzystania z 0 % stawki podatku VAT i spowodowało konieczność wykazania sprzedaży krajowej opodatkowanej 22 % stawką, przez co Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę w wysokości 265 642,13 zł,
 • zatrudnienia Zdzisława S. – udziałowca i przewodniczącego Rady Nadzorczej w charakterze doradcy do spraw organizacji i zarządzania, bez określonego zakresu obowiązków, z końcowym wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 20 000,00 zł miesięcznie, w wyniku czego Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie poniosły szkodę majątkową w wysokości 257 167,20 zł,
 • zawarcia z firmą PMI COMBERA Sp. z o.o. w Warszawie nierentownej umowy dotyczącej próbnego pozyskiwania na terenie Polski zamówień na produkty Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie, w wyniku czego powstała szkoda w wysokości 318 720,24 zł.

Ponadto zarzuty dotyczą:
 • czynu z art. 586 kodeksu spółek handlowych – tj. nie zgłoszenia upadłości pomimo powstania warunków do jej zgłoszenia, tj. zobowiązania przekroczyły wartość majątku,
 • art. 587 kodeksu spółek handlowych tj. ogłoszenie nieprawdziwych danych, w szczególności nieodzwierciedlających rzeczywistej sprzedaży i zysków w poszczególnych kwartałach 2007 i 2008r., które przedstawiano Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu, Komisji Nadzoru Finansowego, Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, biegłym rewidentom,
 • art. 302 § 1 kk tj. doprowadzenie do spłaty roszczeń tylko wobec preferencyjnie traktowanej firmy PMI COMBERA Sp. z o.o. w Warszawie, której Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. w Krośnie przekazały kwotę 572 303,36 zł, co w konsekwencji spowodowało niemożność wypełnienia zobowiązań wobec innych firm, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, UNIKROS Spółki z o.o. i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Krośnieńskich Hutach Szkła.
     W toku postępowania zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju oraz zabezpieczono mienie na rzecz grożących kar grzywien i roszczeń o naprawienie szkody.
     Z zarzuconych podejrzanym czynów najwyżej zagrożony jest czyn z art. 296 § 3 kk, tj. od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.


Zastępca Prokuratora Okręgowego
Wiesława Basak


Ostatnia aktualizacja ( 05-07-2013 )
< Poprzedni   Następny >